Mazda
€2,000
test
€50,000
Volvo
€10,000
Honda
€10,000